Servicevoorwaarden

AANVAARDING VAN VOORWAARDEN
Welkom bij NAFA.ca. Onder de volgende servicevoorwaarden (Terms of Service – TOS) biedt NAFA u haar diensten aan; deze voorwaarden kunnen bij gelegenheid en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

BESCHRIJVING VAN DE SERVICE
NAFA.ca biedt gebruikers momenteel een verscheidenheid aan informatie over persoonlijke accounts en daaraan gekoppelde rekeningen, NAFA-veilingen en nieuws over de sector als zodanig. NAFA streeft ernaar de best mogelijke service te bieden. U zult echter begrijpen – en u gaat ermee akkoord – dat de services in hun feitelijke staat geboden worden en dat NAFA geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de tijdigheid van, omissie van, foutieve bezorging van of het nalaten van de opslag van communicatie met de gebruiker of diens persoonlijke instellingen.

NAFA houdt zich te allen tijde het recht voor om enigerlei service (of een deel daarvan), al dan niet na kennisgeving, bij gelegenheid te wijzigen of tijdelijk dan wel permanent op te schorten.

 

UW VERPLICHTINGEN
In het licht van uw gebruik van de service gaat u ermee akkoord dat u juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verschaft. Als u enige informatie verschaft, die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als NAFA redelijke gronden heeft om te vermoeden dat die informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft NAFA het recht om uw account en/of bijbehorende rekening op te schorten of te beëindigen en om al het huidige en toekomstige gebruik van de webservices NAFA.ca (of een deel daarvan) te ontzeggen. NAFA heeft aandacht voor de veiligheid en de privacy van alle klanten.

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Zie ons volledige privacybeleid op http://www.nafa.ca/home/privacy.asp voor meer informatie.

 

ACCOUNTNAMEN, WACHTWOORD EN VEILIGHEID
Na voltooiing van de registratieprocedure ontvangt u een wachtwoord en wordt u een account toegewezen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account. U gaat ermee akkoord dat:

(a) u elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en elke andere inbreuk op de beveiliging onmiddellijk aan NAFA zult melden,

en

(b) u ervoor zorgt dat u zich aan het einde van elke sessie op de correcte wijze afmeldt bij uw account.

 

GEDRAG
U gaat ermee akkoord dat u de service niet zult gebruiken om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot een NAFA-klant of NAFA-functionaris, noch om uw betrekking met een persoon of entiteit valselijk voor te stellen dan wel anderszins op onjuiste of onterechte wijze te vertegenwoordigen. U gaat ermee akkoord dat u de service, of de servers of netwerken die op de service zijn aangesloten, niet zult storen of ontwrichten en dat u zich zult houden aan de eisen, de procedures, het beleid en de regelingen van netwerken die op de service zijn aangesloten. U gaat ermee akkoord dat u niet bewust materiaal zult uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen, dat softwarevirussen of andere computercode bevat, dan wel bestanden of programma’s die zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

 

EXTERNE KOPPELINGEN
NAFA.ca kan links bevatten naar andere websites of bronnen/resources. Omdat NAFA geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen/resources, erkent u en gaat u ermee akkoord dat NAFA niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen/resources, en dat NAFA de inhoud, reclame, producten en andere materialen die op of via dergelijke sites en bronnen/resources beschikbaar zijn, niet onderschrijft of hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk is.

 

INFORMATIE OVER HANDELSMERK
NAFA, het NAFA-logo, andere NAFA-logo’s en namen van producten en services zijn handelsmerken van de groep bedrijven van North American Fur Auctions. U gaat ermee akkoord dat u de handelsmerken niet zonder voorafgaande toestemming van NAFA zult tonen of op enigerlei wijze zult gebruiken.

 

AUTEURSRECHT (COPYRIGHT)
NAFA respecteert de intellectuele eigendommen van anderen en wij vragen onze gebruikers dat ook te doen. Als u meent dat de inhoud van de site is gekopieerd op een wijze die een inbreuk betekent op het auteursrecht, gelieve u contact op te nemen met NAFA met een beschrijving van het werk waarvan u beweert dat het auteursrecht geschonden is, en waar dit materiaal zich bevindt.

 

SCHENDINGEN
U wordt verzocht alle schendingen van deze servicevoorwaarden te melden aan onze webmaster. LET OP! Elke poging van een deelnemer om opzettelijk schade toe te brengen aan een website of om de activiteiten van NAFA te ondermijnen is een schending en overtreding van straf- en civielrechtelijke wetten. Mocht een poging daartoe plaatsvinden, dan behoudt NAFA zich het recht voor om schadevergoeding te eisen. NAFA kan het gebruik van de site op een willekeurig moment stopzetten wanneer de site technisch is beschadigd of is gecompromitteerd door virussen, bugs, onbevoegd menselijk ingrijpen of enige andere oorzaak of oorzaken waarover NAFA geen controle heeft (waardoor het beheer, de veiligheid of de juiste werking van de site belemmerd of onmogelijk wordt).